Imprint

Právny základ

Informácia v súlade s Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I: vložka číslo 696/B
TimeLine Business Systems k.s.
Námestie Slovenského povstania 108/5
900 31 Stupava
Slovenská republika

V zastúpení

Ing. Patrik Hradecký

Kontakt

E-Mail: sk@timeline.sk
Telefón: +421 918 800 902

IČO a IČ DPH

IČO: 43916635
IČ DPH: SK2022523019

Supervízor

Ing. Patrik Hradecký
Námestie Slovenského povstania 108/5
900 31 Stupava


Zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou opatrnosťou. Napriek tomu nevieme zaručiť absolútnu obsahovú presnosť, obsiahlosť alebo tématickosť. Na základe právnych ustanovení sme zodpovední za náš vlastný obsah na týchto stránkach. Berte prosím na vedomie, že v tomto kontexte nie sme povinní monitorovať prenesené alebo uložené informácie tretích strán, alebo pátrať po okolnostiach vymedzujúcich ilegálne aktivity. Naša povinnosť blokovať alebo odstrániť informácie spadajúce pod ochranu právnych ustanovení zostáva nezmená.

Zodpovednosť za linky

Zodpovednosť za obsah uvedený na externých odkazoch/linkách (web stránky tretích strán) zostáva výhradne na operátoroch prelinkovaných stránok. Neboli sme si vedomí žiadnych porušení v čase prelinkovania. V prípade akýchkoľvek právnych priestupkov zistených na dotknutých odkazových stránkach, okamžite odstránime dotknutý link z našej stránky.

Copyright

Náš web a jeho obsah podlieha Slovenskému zákonu o autorských právach. V prípade ak to nie je výslovne povolené podľa zákona  618/2003 Z. z., každá forma použitia, reprodukcie alebo zmeny obsahu podliehajúcemu copyright ochrane na našich stránkach si vyžaduje súhlas majiteľa práv. Individuálna reprodukcia obsahu je povolená len pre súkromné použitie a nesmie slúžiť priamo alebo nepriamo k zárobkovej činnosti. Neautorizované použitie autorských práv je trestné.


Zdroje obrázkov a grafík

flaticon.com – Icons by Freepik
fotolia.de – ©bramgino